سلام
توضیحاتی در باره بخش آمار کالا در گزارشات آسان

گزارشات => آمار کالا       : شما می توانید مانده یک کالا را مشاهده کنید

گزارشات => آمار کالا  => آخرین موجودی کالا    : این گزارش آخرین مانده کالارا در آخرین تاریخ (تاریخی که در ابتدای برنامه وارد برنامه شدیم )نشان می دهد

گزارشات => آمار کالا  => موجودی کالا تا تاریخ دلخواه : همانطور که مشخص است مانند گزارش بالاست اما آخرین تاریخ را می توانیم انتخاب کنیم

گزارشات => آمار کالا  =>آخرین موجودی کالا (تعدادی ) :از اسم آن مشخص است

گزارشات => آمار کالا  => موجودی تعدادی تاریخ دلخواه : مانند بالاست ولی می توانیم آخرین تاریخ را تعیین کنیم

گزارشات => آمار کالا  => گزارش جهت کنترل انبار : در این گزارش می توانیم موجودی چند انبار را در کنار هم ببینیم که گاهی بسیار مفید است .

گزارشات => آمار کالا  => گزارش جهت کنترل : این هم در نمایی دیگر است

گزارشات => آمار کالا  => کالاهای به نقطه سفارش رسیده : اگر در معرفی کالا نقطه سفارش هر کالا مشخص شده باشد در این گزارش کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده و باید خرید شود را می توان گزارش گرفت .

گزارشات => آمار کالا  => گزارش جهت کنترل انبار>کامل : در این گزارش نیز می توان انبارها را در کنار هم دید .

گزارشات => آمار کالا  => آخرین موجودی کالا FIFO : از روش فایفو استفاده می کند.

گزارشات => آمار کالا  => آمار کالا گزارش دلخواه : این گزارش نیز گزارش بسیار خوبیست که می توانید بسیاری از فیلدها برای گزارش را خودتان انتخاب کنید مثلا بخواهید سریال کالا در گزارش باشد یا نباشد علاوه براینکه گزارش را می توانید به اکسل منتقل کنید

               موفق باشید